Kezdőlap - Aktuális híreink

Nyugdíjasok Egyesülete

Egyesületünk a rendszerváltás éveiben alakult, amikor tömegesen kerültek nyugdíjba a megyében élő bányászok és más nagyiparban dolgozók. Jelentős részük rokkant, egészségkárosult, egyedülálló, özvegy személy volt. Egyesületünk fő feladatának tekinti mind a mai napig a nyugdíjas társadalom helyi érdekvédelmét és érdekképviseletét.

Egyesületünk úgy lett megszervezve, hogy a nagy létszámú tagság a lakóhelyéhez legközelebb találja meg azt a nyugdíjas közösséget (klubot) ahol a felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kap.

Évente megrendezésre kerülő programjainkkal szeretnénk elérni tagságunk szellemi és fizikai képességeinek megtartását. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű tagjaink, mozgáskorlátozottak, betegek, egyedülálló, nehéz szociális körülmények között élők is igényeiknek megfelelő programokhoz jussanak. Az  előbb megjelölt célok érdekében működtetünk kézműves csoportoknak. Évente 10 előadásból álló „Népfőiskola” sorozatot szervezünk kitűnő előadókkal. Angol és német nyelvtanfolyamokat szervezünk évek óta.

Önköltséges áron kisnyugdíjasok számára utazásokat, kirándulásokat szervezünk.

Évente megrendezzük az idősek világhónapi rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében ingyenes színház, mozi, múzeumlátogatások, egészségügyi előadások, hangversenyek, kórustalálkozók kerülnek megrendezésre. Nagy figyelmet fordítunk a régiónkban élő nyugdíjasok együttműködésére. Évente rendezünk találkozókat, kulturális és sport kategóriákban. Lehetőséget adunk ezek során a nagyszámú nemzetiségek bemutatkozására.

Egyesületünk tagságának jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élőkből áll. Az ő gondjaik enyhítésére minden karácsonykor ajándékkiosztással egybekötött ünnepséget rendezünk.

Az időskorúak kiszolgáltatottságának érdekében kitűnő együttműködést alakítottunk ki Pécs város Rendőrkapitányságával, akik rendszeresen látogatják klubjainkat és szakmai tanácsadást adnak bűn- és baleset megelőzési témákban.
Évente több alkalommal rendezünk fogyasztásvédelmi napokat, ahol a legszükségesebb információkkal látjuk el tagságunkat.

Jó kapcsolatokat építettünk ki külföldi testvérvárosaink nyugdíjasaival, akikkel rendszeresen találkozunk, programokat szervezünk.

Tisztújító Küldöttgyűlés
2016. május. 19
2016. május 24

Jegyzőkönyv

 

Amely készült a Nyugdíjasok Egyesülete Pécs Küldöttgyűlésén 2016. 05. 24-én.

 

Ideje: 2016. 05. 24.

Helye: Vasutas Művelődési Ház,  7622 Pécs, Várady Antal u. 7.

Jelen vannak: a meghívott küldöttek, pótküldöttek (jelenléti ív mellékletként csatolva)

 

Somogyváry Attila az Egyesület elnöke köszönti a résztvevőket: a küldötteket, a megjelent nyugdíjas társakat és a pótküldötteket.

 

Megnyitó: Tisztelt Nyugdíjas társaim, munkánkat megkezdjük, Küldöttgyűlésünket megnyitom.

                        Üdvözlöm a meghívott vendégeket, a küldötteket és a megjelent nyugdíjas társainkat.

 

Megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés összehívása szabályszerűen történt meg, a meghívók az előírt formátumban és határidőben kerültek kiküldésre.

- A  71 fő meghívott küldöttből megjelent. 29 fő küldött, ez 41 % , tehát kevesebb, mint 50 % + 1 fő, így megállapítom, hogy a Küldöttgyűlés nem határozatképes

 

Az ismételt Küldöttgyűlés időpontját 2016.05.24-én (kedden) 10 óra 30 percben jelölöm meg változatlan napirendben és változatlan helyszínen és kérem a küldötteket, hogy külön írásos meghívó nélkül a megjelölt időpontban ugyanezen a helyszínen jelenjenek meg és a Küldöttgyűlést bezárom.

 

Az ismételt Küldöttgyűlés időpontja:2016. 05. 24. 10.30.

Helye: Vasutas Művelődési Ház,  7622 Pécs, Várady Antal u. 7.

Jelen vannak: a meghívott küldöttek, pótküldöttek (jelenléti ív mellékletként csatolva)

 

A 71 fő meghívott küldöttből megjelent 32 fő küldött, ez 45 %. A Küldöttgyűlés határozatképes.

Felhívom a tisztelt nyugdíjas küldöttek figyelmét, hogy Nyugdíjas Egyesületi szavazó cédulájukat vegyék elő, mert ennek felmutatásával kell szavazni.

 

Az Alapszabályunk által szabályozott módon felkérem Fónai Gábor elnökségi tagot a Küldöttgyűlés levezető elnökének és kérem, hogy folytassa a küldöttgyűlés levezetését.

 

Fónai Gábor köszönti a megjelenteket:

1., A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének javaslom :  Arnold Ildikót.

Van-e más személyre javaslat ? Nincs.

                        Szavazás: Megállapítom, hogy a javaslatot a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

                        Megállapítom, hogy a javaslatot  a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                        0 fő a jelenlévők közül  

 

2./  A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolom: Iván Klárát és Wawra Jánosnét.

Van-e más személyre javaslat? Nincs

                        Megállapítom, hogy a javasolt személyeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

támogatta             32 fő

ellene szavazott 0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

 

3./  Napirendi javaslatok :

1.                                          Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

      Előadó : Somogyváry Attila Elnök

2.                                          Az Elnökség beszámolója az elmúlt 2 éves időszakban végzett munkájáról

Előadó : Somogyváry Attila Elnök

3.                                          A 2015 évi Egyesületi költségvetés teljesítésének ismertetése és elfogadtatása

Előadó : Somogyváry Attila Elnök

4.                                          A 2015 évi mérlegbeszámoló, Közhasznúsági melléklet előterjesztése, elfogadtatása.

Előadó: Somogyváry Attila  Elnök

5.                                          Az Ellenőrző Bizottság jelentése

Előadó : Szedlacsek Józsefné az Felügyelő Bizottság vezetője

6.   Nyugdíjasok Egyesülete tisztségviselőinek és elnökségi tagjainak felmentése,                                                új tisztségviselők és elnökségi tagok megválasztása:

                    - A Szavazatszámláló Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása.

- Az Egyesület új tisztségviselőire és elnökségi tagjaira vonatkozó személyi javaslatok előterjesztése

                    - Az Egyesület új tisztségviselőinek és elnökségi tagjainak megválasztása

                            

 Előadók :       Somogyváry Attila elnök

                                               Fónai Gábor  a Jelölőbizottság Elnöke

                                               Szavazatszámláló Bizottság Elnöke  

 

            7.   Az Egyesület megválasztott Elnökének tájékoztatója a következő időszak terveiről.

                  A 2016 évi költségvetési terv ismertetése és elfogadtatása.

                  Előadó : Somogyváry Attila, az Egyesület Elnöke

           

Szavazás: Megállapítom, hogy a napirendeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadt.

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                        0 fő a jelenlévők közül

 

A napirendi pontok tárgyalása

4., / A lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámoló.

                        Előadó : Somogyváry Attila Elnök

 

Tájékoztatom a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy a 2015. évi lejárt határozatokat teljesítettük. 2015. március 11-én a Küldöttgyűlés az Egyesület Alapszabályát módosította, melyet először a bíróság nem fogadott el, az újbóli Alapszabály módosítás áprilisban elfogadásra került.

 

2016. 05. 22-vel lejárt az elnökség mandátuma, a tisztújító Küldöttgyűlés személyi javaslatait előkészítő Jelölő Bizottságot megalakítottuk, amely a feladatát a mai napi előterjesztésével teljesíti.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz?  Nincs.

A beszámolót a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                       0 fő a jelenlévők közül

                                              

Fónai Gábor levezető elnök megköszöni a beszámolót és felkéri Somogyváry Attila Elnök Urat, hogy az Egyesület elmúlt 2 évi munkájáról tartsa meg beszámolóját.  A beszámoló után az elnök felkéri az elnökhelyetteseket, bizottsági vezetőket és a különböző reszortfelelősöket, saját munkájukról adjanak rövid tájékoztatót.

Elnök Úr beszámol az elmúlt két év programjairól. Mellékletként csatolva.

Van-e kérdés? Nincs.

           

Felkérem Somogyváry Attila Elnök Urat, hogy az Egyesület 2015. évi Költségvetésének  teljesítéséről tartsa meg beszámolóját.

Somogyváry Attila Elnök megtartja a 2015. évi költségvetés teljesítésével kapcsolatos ismertetőjét. Melléklet csatolva a jegyzőkönyvhöz.

      Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

 

Felkérem Somogyváry Attila Elnök Urat, hogy az Egyesület 2015. évi Mérlegéről és Közhasznúsági mellékletéről szóló beszámolót ismertesse.

Somogyváry Attila Elnök megtartja a 2015. évi mérleget és közhasznúsági mellékletekkel kapcsolatos beszámolóját. A részletes beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Van-e kérdés, hozzászólás ? Nincs.

 

Felkérem Szedlacsek Józsefnét, hogy ismertesse az Felügyelő Bizottság jelentését.

Szedlacsek Józsefné ismerteti a Felügyelő Bizottság részletes jelentését, melyet csatoltunk a jegyzőkönyvhöz.

Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

 

Szavazás: Megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság  jelentését a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

 

Szavazás: Megállapítom, hogy az Egyesület elmúlt 2 évi munkájáról szóló összefoglaló jelentést és kiemelten a  2015 évi munkájáról szóló beszámolót a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

 

Szavazás: Megállapítom, hogy a 2015. évi Költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

                                              

Szavazás: Megállapítom, hogy a Nyugdíjasok Egyesülete  2015.  évi Mérlegét és Közhasznúsági mellékletét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

 

5., Az Egyesület tisztségviselőinek és elnökségi tagjainak felmentése.

Előterjesztő : Fónai Gábor levezető elnök.

Tájékoztatom a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy az Egyesület Elnökségében eddig funkciót betöltő tisztségviselők és elnökségi tagok mandátuma az Egyesület Alapszabályában rögzített, határozott idejű megbízatások miatt lejárt.

 

Fentiek alapján kérem a Küldöttgyűlést, külön határozatában vegye tudomásul, hogy az Elnökség tagjainak, a Bizottsági vezetőknek és reszortfelelősöknek a megbízatása a határozott idő lejártával megszűnt és az eddigi munkájuk elismerése mellett mentse fel nevezett személyeket az eddig betöltött tisztségeik alól.

Van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

 

Szavazás: Megállapítom, hogy az eddigi tisztségviselők, elnökségi tagok és bizottsági vezetők felmentését a Küldöttgyűlés a munkájuk elismerése mellett egyhangúlag elfogadta.

támogatta             32 fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                  0 fő a jelenlévők közül

 

Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének és két tagjának megválasztására:

 

Elnökének javaslom : Hényel Zoltánnét.

Tagjainak javaslom :  Magyar Jánost és Csonka Ernőt.

További személyekre van javaslat? Nincs.

 

Szavazás: A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló bizottság elnökét és két tagját.

támogatta                  32 fő

ellene szavazott           0 fő

tartózkodott                 0 fő a jelenlévők közül                                     

      -     Tájékoztatom a Küldöttgyűlést a szavazás rendjéről :

Az Alapszabály IV./7/d. pontja alapján : „A szavazás általában nyíltan történik. A testület bármely tagja kérheti azonban, hogy az ülést levezető elnök titkos szavazást rendeljen el. Erről a javaslatról a testület nyílt szavazással dönt.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Egyesület Elnökét, Elnökhelyetteseit, valamint az Ellenőrző Bizottság Elnökét egyenként, „személyre szólóan” kell megválasztani, míg az Ellenőrző Bizottság két tagját és az Egyesület Elnökségének további tagjait együttesen, „listásan” kell megválasztani.

 

Fónai Gábor a Jelölőbizottság Elnöke ismerteti a következő ciklus tisztségviselőire vonatkozó személyi javaslatokat :

 

Az Egyesület elnökének :                                        Somogyváry Attilát

Az Egyesület elnökhelyetteseinek :                        Dr. Palotai Ferencnét

                                                                                   Tomics Jánost

Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága vezetőjének : Szedlacsek Józsefnét

 

Az Egyesület elnökségi tagjainak :                          Göllény Zsuzsannát

                                                                                   Hegedüs Margitot

                                                                                   Iván Klárát                                                                                                                          Lovák Ibolyát

                                                                                   Radnóti Adélt

                                                                                   Fónai Gábort

                                                                      

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága tagjainak :        Kesztyüs Jánosné Papp Mártát és

                                                                                  Pálfalusi Györgynét    javasolja  

 

A javasolt személyek a jelölést elfogadták.                                    

Van-e más személyre vonatkozó javaslat, illetve van-e kérdés, hozzászólás? Nincs.

Szavazás: A Szavazatszámláló Bizottság vezetője lebonyolítja a szavazást és ismerteti annak eredménylét: a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnök, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság vezetőjének és tagjainak a javasolt személyeket.

 

támogatta             32fő

ellene szavazott      0 fő

tartózkodott                        0 fő a jelenlévők közül

           

A Nyugdíjasok  Egyesülete elnöke név szerint :     Somogyváry Attila

A Nyugdíjasok  Egyesülete Elnökhelyettesei név szerint :

Dr. Palotai Ferencné

Tomics János

 

A Nyugdíjas Egyesület további elnökségi tagjai név szerint :

Göllény Zsuzsannát

                                                                                   Hegedüs Margitot

                                                                                   Iván Klárát                                                                                                                          Lovák Ibolyát

                                                                                   Radnóti Adélt

                                                        &nbs


Hír letöltése PDF formátumban:

0 Hozzászólás
NEMESIKLE
2019. december. 08
A hírhez jelenleg még nem szólt hozzá senki! Legyen Ön az első!
Mondja el véleményét, észrevételét!
Mondja el a véleményét Ön is
Az Ön neve
E-Mail címe:
Üzenet
Beírandó kód:
Kérem a kódot:
 
©2009 nyugdijasokegyesulete.hu — Nyugdíjasok Egyesülete : 7625 Pécs, Majorossy u. 15. szám. (Ágoston téri templommal szemben) alatt található.
Telefon: 72/210-064  E-mail: nyugegy@gmail.com